Account ID #8653509245153420211

Account DNP-VAXM-TXNY-N5U6-9JV7J
Public Key
69B0A4338AB6AAF6EFC283172F7ED67A50999DC3A29BAD80126FA793A19D7A25
Name N/A
Balance +231,537.00266488 DNP
Received +231,537.32266488 DNP in 134 transactions
Sent -0.01 DNP in 2 transactions
Transaction fees paid -0.31 DNP
Solo mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool mined balance
+288,768 DNP in 141 blocks
+28.0905 in fees
+288,796.0905 DNP in total
Pool reward balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Reward assignment DNP-6PAL-CRVQ-UZNM-9XEZS