Account ID #7510410025292963803

Account DNP-X9YV-637K-K4WB-8QLGJ
Public Key
82A3D1BDB8563B76D3E41F23189C77CFF547A2F9D74B3808F76D4EA3716B1E16
Name N/A
Balance +156,169.94524048 DNP
Received +156,170.26524048 DNP in 97 transactions
Sent -0.01 DNP in 2 transactions
Transaction fees paid -0.31 DNP
Solo mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool mined balance
+194,560 DNP in 95 blocks
+25.9129 in fees
+194,585.9129 DNP in total
Pool reward balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Reward assignment DNP-6PAL-CRVQ-UZNM-9XEZS