Account ID #2932699863300570128

Account DNP-VZ2J-ZMAF-VHVK-4CSEK
Public Key
1973582221C66F02A0347AB8CD5EAB1B25041930F6C141E2C35BD6096CDEBD67
Name N/A
Balance +7,245.67032263 DNP
Received +7,246.47767263 DNP in 48 transactions
Sent -0.00735 DNP in 2 transactions
Transaction fees paid -0.8 DNP
Solo mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool mined balance
+4,096 DNP in 2 blocks
+5 in fees
+4,101 DNP in total
Pool reward balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Reward assignment DNP-DU8F-HLZ8-X6GV-9YEJD