Account ID #2408402059745169492

Account DNP-W64N-X8ZQ-RY4G-4W4V4
Public Key
4A7EDD1ED302C60EF257D3B0DF2CC85BA578068799B372C15CA0DFDC7B403161
Name N/A
Balance +9.8 DNP
Received +10.00000001 DNP in 2 transactions
Sent -0.00000001 DNP in 2 transactions
Transaction fees paid -0.2 DNP
Solo mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool mined balance
+17,928,192 DNP in 8754 blocks
+3,586.43715 in fees
+17,931,778.43715 DNP in total
Pool reward balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Reward assignment DNP-B5GP-RR6F-ACQN-2A6VV