Account ID #17070115161778771986

Account DNP-CQ2L-BKGF-MB44-GVBTT
Public Key
DBA508D639F4E2527D812D7515211E53C4AABCE5783DCBFD9EE7660BE959D205
Name N/A
Balance +582,548.15616139 DNP
Received +579,271.87617359 DNP in 325 transactions
Sent -0.01 DNP in 2 transactions
Transaction fees paid -0.31 DNP
Solo mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool mined balance
+727,040 DNP in 355 blocks
+539.74655 in fees
+727,579.74655 DNP in total
Pool reward balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Reward assignment DNP-6PAL-CRVQ-UZNM-9XEZS