Account ID #17070115161778771986

Account DNP-CQ2L-BKGF-MB44-GVBTT
Public Key
DBA508D639F4E2527D812D7515211E53C4AABCE5783DCBFD9EE7660BE959D205
Name N/A
Balance +646,673.78000268 DNP
Received +643,397.50001488 DNP in 364 transactions
Sent -0.01 DNP in 2 transactions
Transaction fees paid -0.31 DNP
Solo mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool mined balance
+808,960 DNP in 395 blocks
+829.7178 in fees
+809,789.7178 DNP in total
Pool reward balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Reward assignment DNP-6PAL-CRVQ-UZNM-9XEZS