Account ID #16905718404952491669

Account DNP-N3NP-C8MZ-SHB6-GFB9P
Public Key
DA9036F198B661382280F875FFA62D86BDE2C8B6375B003610DCD5875389176B
Name N/A
Balance +8,779.44410928 DNP
Received +41,600.54210256 DNP in 227 transactions
Sent -32,956.27839328 DNP in 75 transactions
Transaction fees paid -8.7821 DNP
Solo mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool reward balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Reward assignment DNP-HQTU-GTWU-WPXB-FC7B9