Account ID #16613046980396540822

Account DNP-LSWQ-8PZQ-EXA9-G8D5F
Public Key
F8ADC81B7EEFC84B1966F79D85596D7281FB1FAA9ACEF5360E50A2A67E852D52
Name N/A
Balance +221,712.21785647 DNP
Received +221,712.53785647 DNP in 126 transactions
Sent -0.01 DNP in 2 transactions
Transaction fees paid -0.31 DNP
Solo mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool mined balance
+280,576 DNP in 137 blocks
+34.42585 in fees
+280,610.42585 DNP in total
Pool reward balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Reward assignment DNP-6PAL-CRVQ-UZNM-9XEZS