Account ID #15811881648157977971

Account DNP-LVDM-LQ4H-DSLK-FQSVQ
Public Key
2E13709D5D82F14C01CDFD6043B3F7BD99BD3DE859DEB00E99351ACAE7C39B61
Name N/A
Balance +194,244.28278127 DNP
Received +194,180.34437503 DNP in 365 transactions
Sent -0.00735 DNP in 2 transactions
Transaction fees paid -0.0147 DNP
Solo mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool mined balance
+935,936 DNP in 457 blocks
+946.8743 in fees
+936,882.8743 DNP in total
Pool reward balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Reward assignment DNP-2H3J-R64S-2RBR-2C6PD