Account ID #15481166773799821558

Account DNP-QA9Q-73UG-Y3KQ-F93QF
Public Key
69950C7666671352EEBAA8452FDE91EB85A820EE4AF95E3E1D1F368650EBF471
Name N/A
Balance +284,691.02162903 DNP
Received +284,627.08322279 DNP in 1165 transactions
Sent -0.00735 DNP in 2 transactions
Transaction fees paid -0.0147 DNP
Solo mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool mined balance
+796,672 DNP in 389 blocks
+1,281.64935 in fees
+797,953.64935 DNP in total
Pool reward balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Reward assignment DNP-X6LS-J9M2-EZXW-2235S