Account ID #15481166773799821558

Account DNP-QA9Q-73UG-Y3KQ-F93QF
Public Key
69950C7666671352EEBAA8452FDE91EB85A820EE4AF95E3E1D1F368650EBF471
Name N/A
Balance +268,958.33332171 DNP
Received +268,894.39491547 DNP in 928 transactions
Sent -0.00735 DNP in 2 transactions
Transaction fees paid -0.0147 DNP
Solo mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool mined balance
+604,160 DNP in 295 blocks
+410.3817 in fees
+604,570.3817 DNP in total
Pool reward balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Reward assignment DNP-X6LS-J9M2-EZXW-2235S