Account ID #14429471152247207881

Account DNP-3XYB-KZV9-NPKD-E9YHJ
Public Key
038E64BB2BA39F522C1909FA3F782848C782FEEE7DB94021B9E2A854686D9F56
Name N/A
Balance +5,292.29857111 DNP
Received +8,560.17942111 DNP in 67 transactions
Sent -3,267.00735 DNP in 3 transactions
Transaction fees paid -0.8735 DNP
Solo mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool mined balance
+2,048 DNP in 1 blocks
+0 in fees
+2,048 DNP in total
Pool reward balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Reward assignment DNP-SPKW-LKZX-BVCZ-7M73V