Account ID #14172275686295790845

Account DNP-3T9X-NSCB-MCU4-EBJDB
Public Key
F7AE2365C92C159CF1671208CF3D807104EBCFDED6138CAD19CF154A011C7833
Name N/A
Balance +4,793.40801071 DNP
Received +21,400.25946071 DNP in 48 transactions
Sent -16,606.00735 DNP in 4 transactions
Transaction fees paid -0.8441 DNP
Solo mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool mined balance
+28,672 DNP in 14 blocks
+4.5641 in fees
+28,676.5641 DNP in total
Pool reward balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Reward assignment DNP-7AL8-MD9V-M49N-67J8C