Account ID #12906965765317322217

Account DNP-VTHB-ZD2X-NWX3-D2Q98
Public Key
4C6AA7138A094351BB36EF55B04257BEACFC3251B4E3C1FC93E4EC098CF2496F
Name N/A
Balance +8,779.44410928 DNP
Received +41,600.54210256 DNP in 227 transactions
Sent -32,956.18284328 DNP in 75 transactions
Transaction fees paid -8.87765 DNP
Solo mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool reward balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Reward assignment DNP-HQTU-GTWU-WPXB-FC7B9