Account ID #12850458600063198763

Account DNP-4TKD-2EEU-GVPD-D2JP6
Public Key
3A9928F67224C98E5ADCD984F71E11E2F089D22EF68746D0DA2F24E5ED2EB426
Name N/A
Balance +11,898.57565136 DNP
Received +35,506.89710136 DNP in 339 transactions
Sent -23,606.00735 DNP in 8 transactions
Transaction fees paid -2.3141 DNP
Solo mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool reward balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Reward assignment DNP-7AL8-MD9V-M49N-67J8C