Account ID #11900371958432240511

Account DNP-Z6VZ-9V8P-QQPP-CXNBC
Public Key
004CC6BBBBCA20A15C89C4400F99A3A135585E98141DF65A979B735DF7EE647A
Name N/A
Balance +8,192.01 DNP
Received +25,652.37412392 DNP in 127 transactions
Sent -17,459.41652392 DNP in 11 transactions
Transaction fees paid -0.9476 DNP
Solo mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool mined balance
+4,096 DNP in 2 blocks
+0 in fees
+4,096 DNP in total
Pool reward balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Reward assignment DNP-WMPH-DM4X-PURV-9X7E4