Account ID #11362478066061241374

Account DNP-YV2Y-M8HV-4WLJ-B3XDV
Public Key
3FA5DE58EEC54FCAD546B4002A7DFFBAAC11C91493052C4247697E8B89717E00
Name N/A
Balance +170,526.86764429 DNP
Received +170,462.92923805 DNP in 385 transactions
Sent -0.00735 DNP in 2 transactions
Transaction fees paid -0.0147 DNP
Solo mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool mined balance
+899,072 DNP in 439 blocks
+1,800.01805 in fees
+900,872.01805 DNP in total
Pool reward balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Reward assignment DNP-2H3J-R64S-2RBR-2C6PD