Account ID #1098612062462971538

Account DNP-35NL-V8JK-GHS7-2FSHY
Public Key
C9993D6F448564C72D9825010861223F3FBA256B8C7A9A5E8725E8744BA2ED4F
Name N/A
Balance +5,742.9260674 DNP
Received +16,031.83312684 DNP in 107 transactions
Sent -10,288.01885944 DNP in 5 transactions
Transaction fees paid -0.8882 DNP
Solo mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool mined balance
+10,240 DNP in 5 blocks
+2 in fees
+10,242 DNP in total
Pool reward balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Reward assignment DNP-DZ74-KK87-W5SD-5C9YB